De Leestafel
 
21 juni 2006

Why I Am Not a Muslim

Boekbespreking Why I Am Not a Muslim van Ibn Warraq

Ibn Warraq

Boek review Why I Am Not a Muslim van Ibn Warraq

Dit boek uit 1995, een bestseller, geschreven door een afvallige moslim die gekozen heeft voor Westerse vrijheid, is nog steeds actueel. Schrijver Ibn Warraq schrijft zijn boeken onder pseudoniem omdat het uittreden uit de Islam niet zonder (levens)gevaar is. Laat staan voor die gene die er een polemisch boek aan wijden. In de inleiding van zijn boek schrijft hij het volgende over zijn eigen boek:

“The present work attempts to sow a drop of doubt in an ocean of dogmatic certainty by taking an uncompromising and critical look at almost all the fundamental tenets of Islam. Here, anticipating criticism, I can only cite the words of the great John Stuart Mill, and those of his greatest modern admirer, Von Hayek. First from Mill, On Liberty: ‘Strange it is, that men should admit, the validity of the arguments for free discussion, but object to their being ‘pushed to an extreme’; not seeing that unless the reasons are good for an extreme case, they are not good for any case.’” (P. xiv)


Net als Ayaan Hirsi Ali heeft Ibn Warraq dus een missie. Zijn aanleiding om de wereld te willen voorlichten over zijn voormalige geloof kwam toen hij schrok van de reacties in het Westen op de Salman Rusdie affaire. Hij was geschokt over hoeveel Westerse Islam apologeten niet de moorddadige Islam aanhangers veroordeelden maar Salman Rusdie, die het slachtoffer van al dit geweld was.

In dit boek beschrijft hij dan ook de geschiedenis van deze Islam apologeten in het Westen. Volgens hem komen hun ideeën vooral voort uit het romantische idee van ‘de nobele wilde’, het verlangen om het Christendom te bekritiseren en vooral door heel veel onwetendheid over de Islam. Maar, schrijft hij, recent komen er ook steeds meer apologeten voort uit Christenen en Joden die hun eigen geloof in de verdrukking zien door het oprukkende secularisme. Deze zien in de Islam een bondgenoot om zich tegen het secularisme te kunnen verzetten. Maar ook deze laatste groep lijkt niet behept met al te veel historische feitenkennis, aldus Warraq.

Dit boek staat dan ook uitgebreid stil bij de geschiedenis van de Islam. Daarvoor citeert hij door het hele boek heen zeer veelvuldig en zeer uitgebreid, vele arabisten en andere deskundigen. Als hij de ontstaansgeschiedenis van de Islam beschrijft, blijkt dat de Islam enerzijds een breuk is met het pre-islamitische verleden, maar anderzijds toch ook weer een voortzetting is van de heidense riten en gebruiken uit het pre-islamitische Arabië. Om een voorbeeld te geven: het blijkt dat de Haij, de bedevaart naar Mekka, gebaseerd is op heidense riten. In deze heidense rite vereerden de heidenen stenen en deze stenen worden tijdens de Haij nog steeds vereerd. Ook blijkt Allah een van de vele afgoden te zijn, die voor de komst van de Islam werden aanbeden door de Arabieren. Als de theologie van de Islam wordt bestudeerd, dan blijkt de Islam geen innovaties te brengen. Er is eigenlijk helemaal niets unieks aan de Islam, alles was al eerder verzonnen bij andere geloven. De Islam blijkt dan ook vooral een samenraapsel te zijn van elementen uit het Jodendom, Christendom, Zoroastrianisme en zelfs Hindoeisme.

Warraq beschrijft ook hoe de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed geen historische correcte verhalen kunnen zijn. Het blijkt dan ook dat zowel de Koran als de overleveringen veel eeuwen later zijn geschreven dan de tijd dat Mohammed leefde. Uit historisch onderzoek blijkt ook dat de verhalen niet kloppen. Iets wat natuurlijk een groot probleem is voor moslims, want die geloven dat beiden letterlijk waar zijn. De Koran, zo geloofd men, is zelfs de ongecreërde eeuwige wil van God. Volgens Warraq zijn daar dus wel wat problemen mee.

Want als de Koran het eeuwige woord van God is (zoals dit openbaard is aan Mohammed), waarom prijst de tekst in de Koran dan op diverse plaatsen God zelf aan? Het lijkt niet logisch dat God de lofzang over zich zelf zingt, of zelfs zweert op zich zelf. Ook vreemd is, dat dit eeuwige woord van God zich zelf op diverse plaatsen blijkt tegen te spreken. Zo worden eerdere openbaringen aan Mohammed weer te niet gedaan door nieuwere openbaringen aan Mohammed. Tenminste, dat is de uitleg die de gelovigen er aan geven. Anders zou je kunnen concluderen dat het woord van God in de Koran gewoonweg inconsistent is, want de verschillende openbaringen uit de Koran spreken zich zelf immers tegen.

Er blijken nog meer problemen met de Koran te zijn. Er zijn namelijk tijdens de ontstaansgeschiedenis van de Islam, meerdere versies van de Koran ontstaan. Pas tussen de 7e en 9e eeuw toen de Koran officieel is vastgesteld, eeuwen na de dood van Mohammed dus, is er door een Kalief de keuze gemaakt, welke verzen wel en welke niet de ware openbaringen aan Mohammed waren.

De Koran en de Bijbel bevatten ook veel gemeenschappelijke verhalen. Daardoor is een deel van de kritische beschouwingen waar het Christendom aan is bloot gesteld ook direct toepasbaar op de Koran. Zo erkent de Islam ook Jesus als profeet en dus levert de historische Jesus grote problemen op voor de consistentie van de islamitische dogma’s.

Ook staat Warraq stil bij wie Mohammed was. Want voor de aanhangers van de Islam, is Mohammed iemand die voor hen als groot voorbeeld dient. Iemand om zelfs heden ten dage nog na te volgen (niet voor niets heten zoveel islamitische jongens Mohammed!). Uit de uitgebreide beschrijving de we krijgen blijkt dat de Mohammed van de Koran een heel ander soort persoon is geweest dan Jezus. Mohammed was gewelddadig, moorddadig zelfs en amoreel. Het geloof zoals hij dat met zijn openbaringen verkondigende, stond geheel in dienst van zijn veroveringen, maar ook van zijn persoonlijke en seksuele verlangens.

Natuurlijk staat dit boek ook stil bij de sharia, de islamitische wet. Deze wet wordt niet bepaald door logica of de menselijke maat, maar is de wet van God, die ongeacht de consequenties gevolgd moet worden. Want de mens is niet waardig de wetten van God te interpreteren of te beoordelen.

De sharia regelt elk aspect van het leven van de moslims. De Koran is hiervoor de basis, maar is daartoe niet toereikend. De eerste belangrijke bron na de Koran, is de soenna, de overleveringen die het leven van de profeet Mohammed beschrijven. Daarna komt wat er binnen de ulama is vast gelegd over wat goed en fout is. Dat wil zeggen, de consensus in de moslim gemeenschap. Of eigenlijk beter gezegd, de consensus van de moslim geleerden. De gedachte is, dat wat eerder bepaald is door de gemeenschap, goed is, en vooral ook voor eeuwig waar en goed is. Pas in laatste instantie mag er voor de sharia geredeneerd worden op basis van analogie op de verhalen van de Koran, soenna en ulama.

Op dit ogenblik wordt er overigens nog maar weinig geredeneerd en geïnterpreteerd voor de Sharia. De geleerde van de ulama hebben al enkele eeuwen geleden zo’n beetje alles onderzocht. De wil van God is inmiddels zo goed als duidelijk.

Warraq vraagt zich in dit boek dan ook af of de Islam wel te verenigen is met democratie en mensenrechten. Want zou het nu werkelijk toeval zijn dat zo goed als alle islamitische landen autocratieën zijn? Warraq laat ons dan ook zien welk islamitische theologie ten grondslag ligt aan het totalitaire denken dat in de islamitische wereld zo dominant is. Hij toont ons dat dit de gangbare opvattingen zijn binnen de leer van de Islam. Hij laat ons dan ook een lange lijst met voorbeelden van totalitaire opvattingen zien zoals die er in de islamitische wereld op na worden gehouden.

Overigens vindt hij fundamentalisme binnen de context van de Islam maar een onzinnig begrip. Het letterlijk nemen en het voor absolute waarheid houden van de Koran, is niet iets van fundamentalisten, dat is iets dat iedere moslim doet. Het begrip ‘fundamentalisten’ is volgens hem dan ook alleen maar een handig begrip van Islam apologeten, om de Islam vrij te pleiten zonder dat ze daarvoor redenen voor hoeven te geven.

Ook weerlegt hij de mythe dat de islamitische wereld zo tolerant zou zijn geweest voor Joden, Christen en andere gelovigen. Hij laat zien hoe deze groepen in het beste geval als een soort 2e rangs dhimmi onderdanen mochten leven. Ze leefden continue in een positie waarin ze nooit zeker waren van hun veiligheid. De vlam kon bij de moslims ten alle tijden weer in de pan slaan en dan waren ze hun leven weer niet meer zeker. Het leven van de ‘ongelovige’ heeft nu eenmaal niet dezelfde waarde als die van de ware gelovige.

Deze ongelijkheid blijkt ook uit de sharia. Daar wordt doodleuk in gesteld dat een getuigenis van een ongelovige minder waard is dan die van een gelovige (dat geld overigens ook voor de getuigenis van een vrouw). Ook mag een ongelovige geen gezag uit oefenen over een gelovige. Dat verklaart ook meteen waarom een moslim man wel met een ongelovige vrouw mag trouwen maar dat een moslim vrouw niet met een ongelovige mag trouwen.

Dat deze intolerantie naar anders denkenden beslist niet iets uit het verre verleden is, dat bewijst Saoedi-Arabië wel. Daar mag nog geen bijbel het land in worden gebracht, laat staan dat Christenen er een Kerk mogen bouwen. Anders gelovigen moeten hun geloof daar dan ook in stilte belijden. In het eerder op de leestafel beschreven boek ‘Allah & Eva’ kan men uitgebreid lezen over de situatie in Pakistan en hoe het daar gesteld is met de tolerantie naar Christenen en andere gelovigen.

Binnen de islamitische leer wordt de wereld verdeeld in twee gebieden. De gebieden die onder controle van de ongelovigen vallen noemt men Dar al-Harb, wat vertaald in het Nederlands ‘het gebied van oorlog’ betekend. De rest van de wereld is het gebied dat wel onder controle van de moslims is en dat wordt Dar al-Islam genoemd. Vertaald in het Nederlands betekend dat ‘het gebied van vrede’. Volgens de Koran zijn de gelovigen permanent met Dar al-Harb in oorlog, net zo lang tot het behoort tot het gebied van Dar al-Islam. Van deze zelfde gelovigen horen we dan ook vaak, dat de Islam het geloof van de vrede is en dat klopt dus ook. Want moslims streven er naar om de gehele wereld binnen Dar al-Islam te brengen, het rijk van vrede.

Warraq maakt overigens in zijn boek onderscheid tussen de Islam en de gelovige. Hij laat zien dat de Islam zelf dogmatisch en totalitair is. Maar dat in de islamitische wereld er wel degelijk door de geschiedenis heen kritische geluiden zijn ontstaan. In zijn boek beschrijft hij de opvattingen van de vele dichters, sceptici, dualisten en andere kritische beschouwers. Maar voor de meesten geldt dat ze dit toch met de dood hebben moeten bekopen. Binnen de Islam is het vermoorden van critici een traditie die terug gaat tot de tijd van de profeet Mohammed. Deze liet al schrijvers en dichters die hem onwelgevallig waren vermoorden. En daarmee is dit dus een onderdeel van het geloof zoals dit in de Koran en overleveringen is vastgelegd.

Er zijn mensen die stellen dat de islamitische ‘beschaving’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Westerse beschaving. Warraq citeert voor hen Rosenthal:

“Islamic rational scholarship, which we have mainly in mind when we speak of the greatness of Muslim civilization, depends in its entirety on classical antiquity, down to such fundamental factors as the elementary principals of scholarly and scientific research. More than that, the intellectual life of Islam in its most intimate expression bowed to the Greek spirit. . . . However, in Islam as in every civilization, what is really important is not the individual elements but the synthesis that combines them into a living organism of its own. . . . The indisputable fact remains, though, that Islamic civilization as we know it would simply not have existed without the Greek heritage.” (P. 261)


Om daarna uit de doeken te doen dat het niet de Arabieren waren die de Griekse teksten vertaalde maar dat het vooral Perzen, Grieken en Christenen waren die de ‘islamitische’ vertalingen van de Griekse teksten hebben gemaakt. Hij wijst ons er dan ook op dat kennis om de kennis binnen de Islam geen plaats heeft. Alleen dat wat het geloof dient is van belang. Lang is dan ook zijn lijst met beschrijvingen van vrijdenkers, Sufies en filosofen die niet getolereerd werden en vaak onthoofd of op andere wijze vermoord werden. Er doemt een beeld op dat de Islam en de rede niet samengaan. Waarheid door openbaring versus waarheid door rationeel onderzoek. Waarbij de islamitische waarheid uit de openbaring met veel geweld wordt verdedigd tegen de bedreiging van de rationele argumenten.

“Not only did orthodoxy stifle the research of the scientists but it was also obvious ‘that their researches had nothing to give to their community which this community could accept as an essential enrichment of their lives.’ For us, looking from the outside, this loss of scientific endeavor is an impoverishment of Islamic civilization, but for the Muslims there was no loss since this science did not serve the Muslim aim of serving God.” (P.275)


Ook laat Warraq zien dat de Islam, de Koran en de Hadith vrouw onvriendelijk zijn. Hij vindt dan ook dat hervormers die opkomen voor de vrouwenrechten niet moeten proberen de Koranische teksten op een vrouwvriendelijke manier uit te leggen. Voor elk positief voorbeeld dat ze verzinnen, zullen de orthodoxen tien andere voorbeelden vinden die het tegendeel bewijzen. Volgens hem moeten de hervormers zich helemaal niet wagen op dit theologische terrein. Ze moeten zich bedienen van de rede, de ratio en zich beroepen op de mensenrechten.

Sex blijkt binnen de Islam, in tegenstelling tot het Christendom, niet iets slechts te zijn waar niet van genoten mag worden. Dat geldt natuurlijk wel alleen voor de man. De vrouw heeft de status van bezit van de man, en staat hem dan ook in seksueel opzicht ten dienst. Warraq laat ons dan ook zien dat deze ondergeschikte positie van de vrouw, en de daarmee verbandhoudende eerwraak, direct in de Koran zijn terug te vinden. Ook opgenomen in de Koran is het feit dat vrouwen uit het zicht van mannen gehouden moet worden, door bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek, sluier of burka (Sura 24.30-31).

Ook zijn er tal van verrassingen in het boek van Warraq. Zo lezen we over de lange geschiedenis van wijnliederen binnen de islamitische wereld. En dat terwijl alcohol toch echt verboden is volgens de Islam. Ook wordt alcohol, zeker door de elite, volop geconsumeerd in de islamitische landen.

Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat moslims, net als orthodoxe joden, geen varkensvlees eten. Maar het taboe op het varken is nog veel groter dan dat. Het is zo groot, dat je het woord niet eens mag uitspreken op TV. Maar ook boeken met varkens er in mogen niet. Zo is het boek ‘Animal farm’ van George Orwell verboden (terwijl de varkens toch the bad guys zijn!).

Ook op homoseksualiteit rust een enorm taboe in de islamitische wereld. Al kent deze zelfde islamitische wereld een lange geschiedenis van tolerantie naar homoseksueel gedrag. In de Koran is zelfs te lezen dat ons in de hemel knappe jonge knaapje wachten… Maar in die zelfde Koran staan nog meer verzen die homoseksualiteit veroordelen en dat doodstenigen de straf is op bewezen homoseksualiteit.

In de laatste hoofdstukken hekelt Warraq de Westerse houding en het multiculturalisme waardoor het Westen zich niet meer kan verdedigen tegen mensen die de vrijheid willen afschaffen.

“The West needs to be serious about democracy, and should eschew policies that compromise principles for short-term gains at home and abroad. The rise of fascism and racism in the West is proof that not everyone in the West is enamored of democracy. Therefore, the final battle will not necessarily be between Islam and the West, but between those who value freedom and those who do not.” (P.360)


Het is belangrijk om je te realiseren dat Warraq dit alles lang voor de aanslagen van elf september 2001 heeft geschreven. In een tijd dat de meeste mensen zich nog helemaal niet druk maakten over terrorisme of andere dreigingen uit het midden oosten. Het is daarmee dan ook een belangrijk boek, dat in tegenstelling tot veel latere boeken, niet slechts een reactie is op de aanslagen en de daarop volgende oorlog tegen het terrorisme. Het is een gedegen werk, dat doordringt tot de kern van de problemen binnen het islamitische geloof. Het is daarmee dan ook een omstreden boek, omdat het zoveel pijnlijke kritiek levert op een dogmatisch stelsel dat al vele eeuwen oud is. Het schijnt dat de befaamde Arabist, Bernard Lewis, het boek mondeling aan iedereen aan prijst, maar dit niet in de pers wilde doen. Hij was gevraagd een review over het boek te schrijven, maar hij heeft het jaren laten liggen, hij durfde het niet aan. Hij verklaarde later dat het te polemisch zou zijn. Maar naar alle waarschijnlijkheid was het boek gewoon te gevaarlijk, een eerlijke review van het boek zou voor hem het werken in het Midden Oosten wel eens onmogelijk gemaakt kunnen hebben.

Het boek is dan ook terecht een klassieker. De vele citaten, voorbeelden en gedetailleerde informatie zijn van onschatbare waarde, maar zijn helaas de structuur van het boek niet overal ten goede gekomen. Voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de Islam, is dit een boek dat je gelezen moet hebben want het biedt een schat van kritische informatie.Besproken boek

Why I am not a Muslim
Ibn Warraq
Prometheus Books (May 1995)
ISBN 0879759844
402 pagina’s
Prijs: Amazon Hardcover / PaperbackAnderen boeken van Ibn Warraq
Defending the West: A Critique of Edward Said's Orientalism (2007)
Which Koran?: Variants, Manuscripts, And the Influence of Pre-islamic Poetry (2006)
Leaving Islam: Apostates Speak Out (2003)
What the Koran Really Says: Language, Text, and Commentary (2002)
The Quest for the Historical Muhammad (2000)
The Origins of the Koran: Classic Essays on Islam's Holy Book (1998)


Anderen over dit boek

". . . transcends The Satanic Verses in terms of sacrilege. Where Rushdie offered an elusive critique of Islam in an airy tale of magical realism, Ibn Warraq brings a scholarly sledgehammer to the task of demolishing Islam. Such an act, especially for an author of Muslim birth, is so incendiary that the author must write under a pseudonym; not to do so would be an act of suicide" -The Weekly Standard

This is the first book written by a former Muslim to critically consider the major principles of Islam. From the religion's origins and the nature of Mohammed's message and laws to Islamic views of women, politics and society, this provides a strong critical view of the Koran and its associated societies.” - Midwest Book Review

"For anyone seeing to understand the headlines, this scholarly examination of Islam should be "must" reading." - Bookviews.com

". . . a courageous and prophethic call to value and protect human rights, especially the rights of women." - National Catholic Reporter

"Ibn Warraq has done for Islam what Bertrand Russell did for Christianity, but at much greater personal risk. . . . His [fate] would be that of Salman Rushdie's were he to reveal his true name rather than the pseudonym he uses. This book is must reading for all who would understand the possibilities and the dangers of affirming multi-culturalism in today's world." -The Human Quest

" . . . a completely compelling case for the conclusion that Islam is flatly incompatible with the establishment and maintenance of the equal individual rights and liberties of a liberal, democratic, secular state." - Salisbury Review

Anderen reviews
Trouw - Westerse islamologen omarmen leugens
Weekly Standard - Daniel Pipes
SIS - Review by Maxime Rodinson
FaitFreedom.org - Review
Ronald Bruce Meyer - Review
Muslim Freethinkers - Review
The Secular Web - Review
National Catholic Reporter - Review
Humanist.net - Review
The Religion Report - Interview
The Boston Globe - Apostate Ibn Warraq campaigns for the right not to be a Muslim
City-net - Trends and Flaws in Some Anti-Muslim Writing as Exemplified by Ibn Warraq
Free Rebublic - STATEMENT BY IBN WARRAQ ON THE WORLD TRADE CENTER ATROCITY
The American Prospect - Holy War
Hudson Review.com - Bruce Bawer on Ibn Warraq

Artikelen van Ibn Warraq:
Der Spiegel - Democracy in a Cartoon
Frontpagemag.com - A True Islamic Reformation


Tags: , , , , , , , , ,

Labels: ,

 Reacties van bezoekers:

Een reactie posten<< NAAR HOME PAGE


Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
Jean-François Revel (1924-2006)
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet