De Leestafel
 
21 maart 2006

Islam en christendom

Boekbespreking Islam en christendom (Het onmogelijke gesprek?) door Urbain Vermeulen

Het onmogelijke gesprek?
Urbain Vermeulen

Boek review Islam en christendom (Het onmogelijke gesprek?) door Urbain Vermeulen

Dit is een alleraardigst boekje van de hand van Urbain Vermeulen, een Belgische hoogleraar islamkunde en klassiek Arabisch aan de Katholieke Universiteit van Leuven en de Universiteit van Gent. Het is een vlot te lezen maar toch degelijk werk van slechts 85 pagina’s en veronderstelt geen bijzondere voorkennis van christendom of islam. Het onderwerp is de relatie tussen het christendom en de islam.

Daarvoor bespreekt hij de geschiedenis rond de islam en beschrijft hij een aantal cruciale verschillen tussen islam en christendom, die door sommige multiculturalisten vaak maar liever vergeten worden. Ook al in 1999, toen de eerste druk verscheen, was Vermeulen niet te politiek correct om zaken als de dhimmie status van christenen in de islamitische wereld te beschrijven en te beschrijven hoe de christenen de speciale Djizya belasting moeten betalen.

Volgens Urbain is de grote breuk tussen de christelijke wereld en de moslim wereld in de 12e eeuw gekomen met de opkomst van de stedelijke ontwikkeling. Vanaf toen zijn de ontwikkelingen op maatschappelijk vlak steeds verder uit elkaar gegroeid. Nog lang voor de verlichting dus. De later duidelijk zichtbare achterstand in de islamitische wereld heeft er toe geleid dat men zaken wilde overnemen van het westen. Maar dit bleef beperkt doordat alleen die dingen, die in overeenstemming met de islam waren, overgenomen mochten worden. Al het andere was uit den boze en dat is nog steeds zo aldus Urbain.

De experimenten met de moderniteit mislukten dan ook en als reactie kwam het fundamentalisme. Dit fundamentalisme is gebaseerd op het idee, dat als men de islamitische voorschriften goed uitvoert, de islam dan weer net als in de middeleeuwen haar centrale positie terug krijgt. Met als gevolg dat dan ook weer het middeleeuwse succes van de islam terug keert. Maar, zo verklaart Urbain, deze voorspoed was voor een groot deel te danken aan de invloed die de veroverde volkeren op de moslims uitoefende en lag dus eigenlijk helemaal niet besloten in de islamitische dogma's.

De islamitische wereld is gestagneerd en er is nu niet zo zeer sprake van een botsing tussen de christelijke wereld en de islam, maar tussen islam en de moderniteit: democratie, mensenrechten, enz.

Veel begrip heeft Urbain dan ook niet voor veel cultuur-relativisten:
"Vanuit een totaal verkeerd begrepen cultuur-relativistische hersenspinsels keren bepaalde westerlingen, die er ondanks alles van genieten en er zelfs van profiteren, er zich arrogant en ondankbaar van af, omdat het zou gaan om pseudo-universalistische, in feite westerse (neo-) kolonialistische onwaarden." (P.43)

Ook wijst hij ons op opmerkelijke theologische tegenspraken binnen de islamitische leer, om vervolgens te beschrijven hoe men in de islam tegen het christendom aan kijkt. Zo blijkt dat de naarmate Mohammed ouder wordt de koranische openbaringen aan hem over de joden en christenen steeds vijandiger worden tot hij uiteindelijk hun leer totaal verwerpt. Soera 9 verzen 29-35:
"Strijdt tegen hen die niet in God geloven noch in de Laatste Dag en die niet verbieden wat God en zijn Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, tot zij de schatting betalen in onderdanigheid (of: in vernedering)" enz. enz. (P.54)

Maar ook citeert hij uit de soena teksten die van Jesus een moslim-profeet maken die christenen op de dag des oordeels de les zullen lezen. Verklaart wordt ook waarom de moslims geloven dat de christen een verbasterde, vervalste zelfs, vorm van islam aanhangen. Zo geloven moslims dat de kruisiging van Jesus een leugen is. Dit zijn stellingen die tot op de dag van vandaag worden aangehangen, ook door die moslims die de dialoog met de christenen zoeken.

Dit alles staat in schril contrast met bijvoorbeeld de positie van de katholieke kerk. In de Nostra Aetate van de Tweede Vaticaanse Concilie wordt gesteld dat de Kerk ook moslims hoogacht, want zij geloven (ook) in de enige, levende, barmhartige en almachtige God en Jesus als profeet en zij ereren ook de maagdelijke moeder Maria.

Volgens Urbain is er dan ook niet echt een dialoog tussen de islamitische wereld en de christelijke kerken. Dit ondanks de vele knievallen van de christelijke kant, waarbij sommige zelfs hun eigen geloof verloochenen:
"Zo is een christelijke voorstander van de dialoog ervan overtuigd dat de ontmoeting van de bejaarde patriarch van Jeruzalem met de kalief veroveraar Omar op de Olijfberg in de lente van 638 een nieuw tijdvak inluidt van de geschiedenis van Palestina en haar inwoners. Dat is juist maar er moet een kleine nuance aangebracht worden: het was wel een tijdvak waarin de Kerk in een ondergeschikte positie terechtkwam en de christenen tot een kleine minderheid herleid werden. Zoveel rede tot uitbundige vreugde is er voor de christenen dus niet." (P.73)

Terwijl de moslims eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in de dialoog of die zelfs als een poging tot christelijk zendingswerk zien, blijven vele christenen zich verdiepen in de islam terwijl dat andersom nauwelijks gebeurd. Veel christenen zien dan ook de opkomst van de islam als een steun om het christelijke geloof weer meer uit te kunnen dragen.

Dit is dan ook een boekje dat niet door iedereen in dank wordt afgenomen en aangezien in België de politieke correctheid nog verstikkender is dan in Nederland, kon een agressieve reactie niet uitblijven. Er begon in de media dan ook een campagne tegen Vermeulen en hij mocht niet meer verschijnen op de door de staat gecontroleerde TV. Wat een toestand, het lijkt hier wel het midden oosten.


Islam en christendom
Het onmogelijke gesprek?
Urbain Vermeulen
Davidsfonds/Vermeulen 5e druk 2005
ISBN 90 5826 002 X
Prijs: klik hierGerelateerde verhalen:
Koenraad Elst - De fatwa tegen Urbain Vermeulen
Katholiek Nieuwsblad: Interview


Tags: , , , , , , , , , ,

Labels: ,

 
» Lees verder 
11 maart 2006

Allah & Eva

Boekbespreking Allah & Eva van Betsy Udink

Betsy Udink

Boek review Allah & Eva van Betsy Udink

In het nieuwste boek van Betsy Udink ‘Allah & Eva’, schrijft ze over haar ervaringen in Pakistan. Het boek is deze maand uitgekomen maar is direct al een bestseller en is inmiddels al aan zijn 5e druk toe. Eerder schreef Udink al Achter Mekka (Augustus 1990) en dit werk zou je als een vervolg kunnen zien. Ook dit maal bestaat haar 250 pagina’s tellende boek uit een aantal essays, korte en lange, over uiteen lopende onderwerpen, die allemaal over het leven in Pakistan gaan. Het boek leest vlot als een soort reis roman.

Al lezend komt de lezer er achter dat het leven niet voor iedereen even fijn is in Pakistan. Zeker niet voor de Christenen, toch nog zo’n tien procent van de bevolking daar. Want Pakistan is een echt islamitisch land en dus geldt er de superioriteit van de islam en moeten Christenen er leven als dhimmies. Udink beschrijft hoe individuele Christenen vervolgt, bedreigd, mishandeld en vermoord worden. Pakistan ken zelfs speciale wetten die er voor zorgen dat de Christenen praktisch vogelvrij zijn.

Aangezien mevrouw Udink zelf ook een zelfstandige vrouw is en niet helemaal voldoet aan het beeld van een typische ambassadeurs vrouw, is het niet meer dan logisch dat ze ook ruim aandacht besteed aan de positie van de vrouw in Pakistan. Zo laat ze ons kennis maken met de praktijk van “karo kari”, de eermoorden die massaal plaats vinden in Pakistan en die daar dagelijks in de kranten worden beschreven. Maar als je leest wat eermoord nu eigenlijk is dan kan je niet anders dan concluderen dat eermoord eigenlijk nog een te mooi woord is voor dit barbaarse gebeuren. Ook neemt Udink ons mee op bezoek naar een vrouwen gevangenis waar vrouwen onder mens onterende omstandigheden zijn opgesloten omdat ze verdacht worden van islamitische zedendelicten. Een zedendelict pleeg je als vrouw nog al snel in Pakistan. Het komt er eigenlijk op neer dat je gewoon moet doen wat je man wil en zelfs dan kan je nog pech hebben. Het feit dat een vrouw minder waard is, blijkt ook wel uit het feit, dat Pakistan relatief weinig vrouwen heeft. Er zijn miljoenen vrouwen ‘verdwenen’. Overigens moet je niet denken dat het simpelweg de schuld van de mannen is. Zo bezoekt Udink ook een ‘vrouwen’ conferentie en treft daar massa’s vrouwen aan die zich fanatiek en kritiekloos inzetten voor een systeem dat al deze vrouw onvriendelijke uitwassen voortbrengt.

Maar ondanks dat Pakistan toch een fundamentalistisch islamitisch land is, moet je niet denken dat alles er vroom en netjes geregeld is. Waar de hand vast houden van een vrouw al tot de meest gruwelijke wreedheden kan leiden, is het hebben van sex met mannen en kleine jongetjes geen probleem (alleen het er over praten is taboe). Verkrachting en misbruik komt op brede schaal voor, vooral op de fundamentalistisch madrassa’s. Deze zaken worden indien aangetoond echter licht bestraft als ze al bestraft worden. De vrome seksuele moraal ten aanzien van sex met vrouwen heeft blijkbaar zo zijn prijs.

Een heel aardig hoofdstukje is ook het hoofdstuk waar ze aandacht besteedt aan het taalgebruik van de imams en illustreert hoe deze weliswaar allerlei woorden gebruiken die in de Westerse cultuur een positieve contonatie hebben, maar waar zij een geheel niet Westerse betekenis aan geven. Is dit liegen? Nee dat is nu multiculturalisme met als resultaat een Babylonische spraakverwarring, waar wij in onze onnozelheid het slachtoffer van worden.

Kortom het boek geeft een indrukwekkend beeld over het leven in een land als Pakistan en de rol van de islam. Hoe verder je in het boek komt, hoe duidelijker het wordt dat in de totalitaire islamitisch staat geen ruimte is voor respect en de integriteit van vrouwen, minderheden of zelfs het individu. De aantrekkelijkheid van ‘Allah & Eva’ is dat het niet te veel conclusies trekt en vooral veel beschrijft en daarmee een wereld toont die (nog) niet de onze is.

Een van de verhalen uit het boek is te lezen op hoeiboei:
De baard van de profeet beledigd (Deel 1)
De baard van de profeet beledigd (Deel 2)
De baard van de profeet beledigd (Deel 3)


Allah & Eva
Betsy Udink
Augustus 2005
ISBN 90 457 0007 7
Prijs: klik hierAndere over dit boek:

"Het beste boek dat ik de laatste tijd heb gelezen, is Allah & Eva van Betsy Udink. […] De beschrijvingen van Udink gaan door merg en been, niet alleen vanwege het bijna ongelooflijke ervan, maar juist ook door de journalistieke manier waarop zij dat bijna ongelooflijke noteert." –- Max Pam (Het Parool)

"Udinks boek kan niet met droge ogen gelezen worden." –- Leon de Winter (NRC Handelsblad)

"Het boek waarin Betsy Udink op indrukwekkende wijze verslag uitbrengt van de jaren die ze in Pakistan heeft doorgebracht, heeft mij diep getroffen." –- Emma Brunt (HP/De Tijd)


Meer boek besprekingen:
Brussels Journal - Jan Neckers
Boekblad - Tien nieuwe titels in Bestseller 60
BN DeStem - Ambassadeursvrouw met lef
Augustus - De uitgever
Liberales - Interview
Nelleke Noordervliet - toespraak bij boekpresentatie

Tags: , , , , , , , , ,

Labels: ,

 
» Lees verder 
07 maart 2006

Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium

Boekbespreking van Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium door Robert D. Kaplan

Reizen met soldaten in het veld
Robert D. Kaplan

Boek review Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium door Robert D. Kaplan

Kaplan heeft het weer gedaan, alweer een prachtig geschreven boek van zijn hand. Dit maal beschrijft hij hoe het imperium Amerika functioneert. Dit beschrijft hij niet aan de hand van prachtige theoretisch concepten maar aan de hand van de handhavers van het wereldwijde empire Amerika, de soldaten. Het boek leest als een spannende reis verhaal waarin hij ons laat zien hoe Amerikaanse soldaten hun werk doen in Jemen, Colombia, Mongolië, Filippijnen, Afghanistan, de hoorn van Afrika en Irak.
“[ik] probeerde te begrijpen op welke manier Amerika zijn inzet voor de wereldwijde veiligheid nakwam, te velde, land voor land” (P. 209)
Het imperium dat Kaplan beschrijft is niet een imperium dat overheerst door met grote legers landen te bezetten, zoals dat bijvoorbeeld in Irak is gebeurd, maar een imperium dat gebaseerd is op bondgenootschappen. Waarbij relatief kleine eenheden, die een ruim mandaat krijgen, om bondgenoten te ondersteunen met advies, training en gevechtshandelingen. In de visie van Kaplan, heeft het Amerikaanse leger zich nog niet werkelijk aangepast aan deze post koude oorlog manier van werken: het bestrijden van de anarchie van boeven, terreurgroepen, clans en stammen vergt kleine eenheden die decentraal kunnen werken. Hij laat zien dat het huidige militaire apparaat echter nog steeds is ingericht om grote conflicten het hoofd te bieden, en om grote veldslagen te vechten met enorme hoeveelheid manschappen, maar dat is volgens hem niet effectief om het imperium in stand te houden.

Dit alles beschrijft Kaplan niet aan de hand van abstracte theorieën maar door de huidige praktijk te beschrijven van Amerikaanse militairen die over de gehele wereld aan het werk zijn. Hij gaat hier voor niet alleen naar de soldaten toe om met hen te praten, maar hij gaat ook met hen mee op gevaarlijke militaire missies en identificeert hij zich sterk met de troepen. Over zijn eventuele afhankelijkheid waar journalisten zich soms zorgen over te maken schrijft hij dat ook zogenaamd ‘onafhankelijke’ journalisten iets van uit hun invalshoek zien:
“Ik maakte me er geen zorgen over dat ik professionele grenzen overschrijden. Mijn doel als schrijver was simpel en helder: ik wilde voor het nageslacht een beeld schetsen hoe het was voor lagere en middelhoge Amerikaanse officieren die bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw op afgelegen locaties gestationeerd waren: een beeld in woorden die deze sergeants en adjudanten en kapiteins en majoors als accuraat genoeg zouden beschouwen om zichzelf er in te herkennen” (P.284)
Dit is dan ook geen afstandelijk zogenaamd ‘neutraal’ boek. Maar een realistisch boek over de dagelijkse praktijk:
“denken dat er een menselijke en vreedzame wereldwijde orde mogelijk is zonder dit soort mannen, komt neer op een vorm van zelfmisleiding” (P. 400)
Het boek staat vol met boeiende beschrijvingen van de landen, hun geschiedenis en de functie van de Amerikaanse soldaten in deze landen. Aangezien Kaplan ook mee gaat met missies beschrijft hij ook de actie van het slagveld. In het laatste hoofdstuk beschrijft hij bijvoorbeeld hoe hij meeging met de mariniers die Al-Fallujah gingen heroveren op de extremisten, hier een fragment:
“Het vuur was op ons gericht. Smith hoorde via de ICOM dat het afkomstig was van een moskee zo’n driehonderd meter verderop aan ‘Michigan [Rd.]’. De coördinaten van de moskee werden doorgegeven voor een eventuele luchtaanval en iedereen ging er in snel tempo op af.
Smith hoefde de mariniers niet echt in de richting van het vuur te sturen. Het was een collectieve ingeving, een fenomeen dat ik in de dagen erop wel vaker zou zien. Het idee dat mariniers getraind zijn om deuren in te trappen en grondgebied en bruggenhoofden in te nemen bleef iets abstracts tot ik het nu zelf voor mijn ogen zag gebeuren. En geloof me: naar het vuur toe rennen in plaats van beschutting zoeken, staat haaks op de menselijke drang om te overleven. Ik zweette niet alleen vanwege de verschillende lagen kleding die ik nog steeds aanhad van de avond er voor, maar ook door de angst. Ik zweette zo erg dat het voelde alsof er zout langs mijn voorhoofd in mijn ogen droop. Naarmate ik langer bij de mariniers verbleef en ik de manen van [compagnie] 1/5 was gaan zien als de individuen die ze waren, had ik mezelf wijsgemaakt dat ze niet eens zo anders waren dan ik. Ze hadden zwakke punten, ze werden ziek, ze klaagde. Maar in een flits, toen we de aanval op Michigan inzetten en door het fluiten van het op ons gerichte vuur renden, besefte ik dat ze niet zoals ik waren.” (P.392).
Wie nu denkt dat Kaplan vierkant achter het neo-conservatieve beleid van de regering Bush staat heeft het mis. Hij verwijt in zijn boek de regering Bush incompetentie en onsamenhangendheid. Het is dus beslist geen Amerikaans feel good boek met een liefdes verklaren aan de Amerikaanse politiek, het is wel een kritisch en welbespraakte beschrijving over de situatie aan de frontier van het Amerikaanse imperium (ook wel het Westen genoemd). Dit is het eerste deel van een serie boeken die Kaplan over zijn reizen met de Amerikaanse troepen heeft geschreven. Dit boek is een aanrader en een must voor iedereen die meer wil begrijpen over de oorlog die Amerika nu voert tegen het terrorisme.

Video: Robert Kaplan (Rethinking the Future Nature of Competition & Conflict Seminar Series at Johns Hopkins Universiteit georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie)


Besproken boek:
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
(Reizen met soldaten in het veld)
Robert D. Kaplan
Het Spectrum - 2005
ISBN 90 274 2396 2
Prijs: klik hier

(Oorspronkelijke titel: Imperial Grunts : The American Military on the Ground)

Meer boek besprekingen:
Brussels Journal - Robert Kaplan over het Amerikaanse Imperium
Uitgeverij Het Spectrum
Katholiek Nieuws Blad - interview
Knack - Voorpublicatie
AEI - A Portrait of Lonely American Heroes


Tags: , , , , ,

Labels: ,

 
» Lees verder
Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
The secret war with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht Om Ex-Moslim Te Zijn
Koran
The Suicide of Reason
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet